Emlak, Vergi, İmar Hizmetleri

EMLAK HİZMETLERİ

 

MEDENİ KANUNA GÖRE MALİK (SAHİP OLMA) SIFATI NASIL KAZANILIR?

• Tapuya tescil,
• Miras,
• Cebri icra satış,
• İstimlak,
• İşgalde kanuni sürecin geçmesi,
• Mahkeme ilamında ilamın kesinleşmesi,
• Gaibin ortaya çıkması halinde bina vergisi mükellefiyeti başlar.

 

BEYANNAME VERİLMESİNİ GEREKTİREN DURUMLAR NELERDİR? MÜKELLEFLER İÇİN:

• Yeni bir bina inşa edilmesi,
• Mevcut binalara ilave yapılması,
• Mevcut binaya asansör veya kalorifer konulması,
• Binanın tamamen veya kısmen yıkılması,
• Binanın kullanış şeklinin tamamen veya kısmen değişmesi,
• Binanın devamı durumunda olan arsa veya arazinin bu durumdan çıkması,
• Binanın bölünmesi veya ayrılması,
• Bina mülkiyetinin (sahibinin) değişmesi.

 

BİNA MÜLKİYETİ HANGİ DURUMLARDA DEĞİŞİR?

• Binanın satın alınması,
• Binanın trampa yapılması,
• Binanın cebri icra yoluyla el değiştirmesi,
• Binanın zaman aşımı yoluyla sahiplenilmesi,
• Binanın miras yoluyla elde edilmesi,
• Binanın ölünceye kadar bakma akdi ile sahiplenilmesi,
• Birden çok hisseleri olan binanın, hisselerinin birleştirilmesi durumlarında.

 

NE ZAMAN BEYANNAME VERMELİYİM?

Beyanname verilmesini gerektiren durumlardan biri veya birkaçı meydana gelmiş ise;
Meydana geldiği yılın sonuna kadar sözü edilen olaylar hakkında beyanname verilmelidir.
Ancak, bütçe yılının son üç ayında söz konusu durumlar meydana gelmiş ise (Ekim, Kasım, Aralık aylarında) olayın meydana geldiği tarihten itibaren üç ay içerisinde mükellefler beyanname vermeleri gerekmektedir.

 

EMLAK BEYANI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Şahıs olarak beyan vermek istiyorsanız; tapu ve kimliğiniz ile Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün Tahakkuk Servisi’ne başvuru yapabilirsiniz.

 

ÇEVRE TEMİZLİK BEYANI (ÇTV) VERMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

İşyeri resmi açılışından itibaren 30 gün içerisinde ÇTV beyannamesi verilmesi gerekir. Vergi levhası ile (vergi levhasında beyan verilecek yere ait açılış tarihi ve maliye yoklama fişi) Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün Tahakkuk Servisi’ne başvuru yapabilirsiniz. Eğer, işyeriniz şirket ise kaşe ve vergi levhasıyla başvuru yapmalısınız.

 

ÇTV VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENİR?

Her yıl ilk taksidi Mayıs ayının son gününe, ikinci taksidi Kasım ayının son gününe kadar ödenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde gecikmesi yapılan hergün gecikme zammı işlemektedir.
 

 

İLAN REKLAM BEYANI VERMEK İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER NELERDİR?

Vergi levhası (Yeni açılış yapılmışsa vergi levhası beyanname için yeterlidir. Ancak tabelada değişiklik varsa tabela faturası ile Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün Tahakkuk Servisi’ne başvuru yapabilirsiniz.)

 

İLAN REKLAM BEYANI NE ZAMAN VERİLİR?

Her yıl Ocak ayı içerisinde (1-31 arası) beyanname verilip, aynı ay içinde ödeme yapılması gerekmektedir.

 

EĞLENCE VERGİSİ VERMEK İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER NELERDİR?

Eğlence vergisine tabi işyeriniz varsa, iş yeri açılış tarihinden itibaren vergi levhası ile Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün Tahakkuk Servisi’ne başvuru yapabilirsiniz.
 

 

BİNA VERGİSİNDEN MUAF OLAN MÜKELLEFLER KİMLERDİR?

• Özürlüler,
• Gaziler,
• Şehit aileleri (dul ve yetimler),
• Emekliler,
• Hiç geliri olmayanlar; brüt 200 m2’yi geçmeyen tek konuta sahip, bahsi geçen adreste ikamet etme koşuluyla bina vergisinden muaftır. Muaflık şartlarını taşımadığı halde gerçeğe aykırı beyanda bulunup muafiyetten yararlananlardan, bina vergisi V.U.K. hükümlerine göre kaçakçılık cezası uygulanarak tahsil edilir.

 

EMLAK VERGİSİNDEN GEÇİCİ MUAF OLAN BİNALAR NELERDİR?

Mesken olarak kullanılan, yeni inşa edilmiş binalar, beyan edilmesi durumunda beş yıl süreyle emlak vergisinin %25’inden muaftır.

 

MÜKELLEFLER TAPUDA SATIŞ İŞLEMİ YAPMADAN ÖNCE NELER YAPMALIDIR?

• Bina,
• İşyeri,
• Daire,
• Arsa,
• Arazi el değiştirmelerinde, belediyeye tüm vergi borçlarını ödemek koşuluyla; ilgili gayrimenkule ait rayiç bedel bildirimini (tasdikli tapu dökümü)Tapu Sicil Müdürlüğü’ne götürmek zorundadır.

 

ARSA VERGİSİ MÜKELLEFİYETİNİN SONA ERMESİ HANGİ DURUMLARDA GERÇEKLEŞİR?

• Bir arsanın mükellefinin değişmesi,
• Arsa üzerinde bina yapılması,
• Muafiyetin kazanılması ile olayın meydana geldiği tarihi izleyen taksitten itibaren, mükellefiyet sona erer. (Emlak Vergisi Kanunun 19. Maddesi.)

 

EMLAK VERGİSİNİN ÖDEME ZAMANI NEDİR?

Beyanname ile beyan edilen; bina, arsa, arazilerin vergisi iki taksit halinde ödenmektedir. Birinci taksit Mayıs ayının, ikinci taksit ise Kasım ayının son gününe kadar ödenmelidir.

 

EMLAK VERGİSİ NERELERDEN ÖDENİR?

• Belediye vezneleri,
• Posta çeki,
• İnternet ve anlaşmalı bankalarda makbuz karşılığı ödenir.
Ödeme makbuzlarının 5 yıl süre ile muhafaza edilmesi zorunludur.

 

USUL HÜKÜMLER NELERDİR?

Beyanname ile beyan edilen;
Bu kanuna göre alınacak vergiler hakkında 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.
(Emlak Vergisi Kanunu Madde 37)
Ödemelerinizi aşağıda belirttiğimiz şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

POSTA ÇEKİ : 5878107
EMLAK VERGİSİ : TR08 0001 2001 4660 0007 0000 02  Halk Bank Batı Ataşehir Şubesi
ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ : TR08 0001 2001 4660 0007 0000 02  Halk Bank Batı Ataşehir Şubesi


Tüm Halk Bankası Şubeleri ve https://ebelediye.atasehir.bel.tr// ile Çağrı Merkezimizden ödeme yapabilirsiniz. 216 570 5000

 

VERGİ HİZMETLERİ

KİMLER İLAN VE REKLAM VERGİSİNE TABİDİR?

Belediye ve mücavir alan sınırları içerisindeki her türlü ilan ve reklam vergiye tabidir.

 

İLAN VE REKLAM VERGİSİ UYGULAMASINDA NE ESAS ALINIR?

Herhangi bir yüzeyde yazılmak – takılmak veya çizilmek suretiyle yapılan ilan ve reklamlarda yazı ve resimlerin kapladığı alanın yüz ölçümü esas alınır.
Çok cepheli ilan ve reklamlarda, metrekare hesabı her cephe için ayrı ayrı alınır.

 

VERGİNİN TARHI ÖDEMESİ NASIL VE HANGİ KANALLARDAN YAPILIR?

İlan reklam işini kendi işyerleri için yapanlar, ilan ve reklam yapılmadan önce beyanname vermek suretiyle bildirim (üye olmak koşulu ile bu işlemler https://ebelediye.atasehir.bel.tr// adresinden de yapılabilmektedir.) ödemeyi Ocak ayı içerisinde belediyemiz veznelerine (nakit, kredi kartı) ya da banka havalesi ve posta çeki yoluyla yapabilirler. İlan ve reklam işini meslek edinenler, başkaları adına yaptıkları ilan ve reklamlara ait vergi beyannamelerini ilan ve reklamın yapıldığı ayı takip eden ayın 20’nci günü akşamına kadar vermelidir. Tahakkuk eden vergileri aynı süre içinde belediyemiz veznelerine yapmak zorundadır.

 

İLAN VE REKLAM VERGİSİNDEN İSTİSNA VE MUAFİYET, HANGİ DURUMLARDA GEÇERLİDİR?

Gerçek ve tüzel kişilere ait binaların veya işyerlerinin içine ve dışına asılan-takılan
• İş sahibinin kimliği,
• İşin mahiyetini gösteren, yarım metre kareyi geçmeyen ışıksız levhalar ilan ve reklam vergisinden muaftır.

 

İLAN ve REKLAM VERGİSİ BİLDİRİMİ NASIL YAPILIR?

İlan Reklam Vergisi beyan esasına göre, mükelleflerin beyanname ve bildirimde belirttikleri bilgiler doğrultusunda işlem yapılmaktadır.
*Ana arterler üzerinde, binaların yüzünde ve üstündeki her türlü ilan ve reklamların vergi ile asma tahsis ve bakım ücretleri Büyükşehir Belediyesi’ne aittir.**
*41 No’lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği bknz.
** 10.07.2004 tarih ve 5216 Sayılı B. Ş. Bel. Kanunu’nun 23. Mad. bknz

 

İMAR HİZMETLERİ

İMARLA İLGİLİ İŞLEMLER NELERDİR, SORU VE ŞİKAYETLERİMİ BELEDİYEYE NASIL İLETEBİLİRİM?

• İzinsiz tadilat,
• Önlem alınmadan yapılan inşaat,
• İmar durumu,
• İnşaat denetimi,
• Numarataj,
• İpoteğin kaldırılması,
• Ruhsat temditi,
• Tadilat projesi tasdiki ve inşaat ruhsatı,
• Proje tasdiki ve inşaat ruhsatı,
• Zemin etüdü,
• Müteahitlik sözleşmesi,
ile ilgili talepleriniz ve şikayetlerinizi belediyemize gelerek, yazılı dilekçeyle Halkla İlişkiler Birimimize iletebilirsiniz.

    İLETİŞİM

    • Telefon
      :
      216 570 5000