İHALE DETAY

TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALIMI

TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALIMI

 

TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

ATAŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlçemiz Sınırları İçerisinde Bulunan Okullar İçin Temizlik Malzemesi Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2017/65674

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Barbaros Mah. Şebboy Sok. No: 4/A Batıataşehir ATAŞEHİR/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

:

2165705000 - 2166870797

c) Elektronik Posta Adresi

:

satinalma@atasehir.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Temizlik Malzemesi Alımı - 6 Kalem Mal Alımı 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Ataşehir Belediyesi - Merkez Deposu

c) Teslim tarihleri

:

Sözleşme imzalanmasından sonra 15 gün içerisinde pey der pey mallar merkez deposuna teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Barboros Mah. Şebboy Sok. No:4/A Batı Ataşehir / İstanbul (Kat:7)

b) Tarihi ve saati

:

06.03.2017 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekliler üretici ise firmalarına ait; ihale tarihi itibarı ile güncel olan Sağlık Bakanlığı’nın Asit veya Baz İçeren Temizlik Ürünlerinin Üretimine Dair Bildirim Kayıt Belgesi’ni ve Sağlık Bakanlığı 23.12.2010 tarihli ve 27794 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Deterjanlar ve Deterjanlarda kullanılan yüzey aktif maddeler hakkında tebliğ gereği bildirim kayıt belgesini sunmaları gerekmektedir.

İstekliler üretici değil ise

Bu belgeye sahip bir Firmayla yaptıkları bayilik sözleşmesini ve Bayilik sözleşmesi yapılan üretici firmanın Asit veya Baz İçeren Temizlik Ürünlerinin Üretimine Dair Bildirim Kayıt Belgesi’ni ve Sağlık Bakanlığı 23.12.2010 tarihli ve 27794 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Deterjanlar ve Deterjanlarda kullanılan yüzey aktif maddeler hakkında tebliğ gereği bildirim kayıt belgesini ibraz edeceklerdir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

İstekli, üretici firma olması halinde aşağıdaki belgelerden en az birisini ihale sırasında zarf ile beraber idareye sunmak zorundadır

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekli Firma  taahhüt edecekleri ürünler için Teknik Şartnamede belirtilen cins ve özellikte her kalem ürün için (6 Kalem) en küçük ambalaj boyutunda olmak şartı ile idareye teslim edilecektir. Numuneler ihaleden bir önceki iş  gününe (03/03/2017) kadar ihale şefliğine ; isteklilerce ürünlere ait miktar ve isimleri içeren listelerle birlikte sunulacak olup idare yetkililerince tek tek kontrol edilip teslim alınacak ve tutanaklandırılacaktır. İhale günü getirilen numuneler kabul edilmeyecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ataşehir Belediye Başkanlığı- Satınalma Bürosu (Merkez Binası Kat:7) adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ataşehir Belediye Başkanlığı - Destek Hizmetleri Müdürlüğü - İhale Bürosu (Kat:7)adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.