İHALE DETAY

SARF MALZEME VE TIBBİ ALET SATIN ALIMI İŞİ

SARF MALZEME VE TIBBİ ALET SATIN ALIMI İŞİ

SARF MALZEME VE TIBBİ ALET SATIN ALINACAKTIR

ATAŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2017 YILI SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GENEL SARF MALZEME VE TIBBİ ALET ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2017/255291

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Barbaros Mah. Şebboy Sok. No: 4/A Batıataşehir ATAŞEHİR/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

:

2165705000 - 2166870797

c) Elektronik Posta Adresi

:

satinalma@atasehir.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

114 KALEM- GENEL SARF MALZEME VE TIBBİ ALET ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

PROF. DR. TÜRKAN SAYLAN TIP MERKEZİ

c) Teslim tarihi

:

 


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

BARBAROS MAH. ŞEBBOY SOKAK NO:4/A ATAŞEHİR-İSTANBUL (7. KAT İHALE TOPLANTI SALONU)

b) Tarihi ve saati

:

03.07.2017 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

RİA: Malzemelerin fiyat teklifinde sağlık uygulama tebliği kodlarının belirtilmesi zorunludur.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

PULSE OKSİMETRE ve YÜZEY TEMİZLEME DEZENFEKTANI  (1 LİTRELİK SPREY ) kalemleri için, Teklif veren firmanın, teklif ettiği ürün ile ilgili yetkili satıcı belgesi olmalı bu belgeyi teklif dosyasına koymalıdır.

İsteklinin imalatçı olması durumunda ise; aşağıda belirtilen belgelerden en az birini teklif zarfında sunması yeterlidir.

Sanayi Sicil Belgesi,

Üye olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş Kapasite Raporu, 

Üye olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş, İmalat Yeterlilik Belgesi

Aday veya istekli adına düzenlenmiş teklif ettiği mala ilişkin, Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim belgesi

 

 

4.3.2.

4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

Ubb kaydı  olan ürünlerin listesi teklif zarfı ile beraber sunulmalı,Ubb kaydı olmayan ürünler için Ubb kapsamı dışında olduğunu belirten yazı teklif zarfı ile birlikte sunulmalıdır. 

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

CERRAHİ PENSET ( DİŞSİZ – DİŞLİ )- CERRAHİ MAKAS – KOHER DİŞLİ(UZUN)-TENEKULUM PENSİ – KOHER DİŞSİZ (BÜYÜK BOY) - HİSTOROMETRİ - PERSANKÖR

Teklif sahipleri, aletlerin liste sırasına göre sıra numarası, teklif edilen ürün kod numarası, teklif edilen marka ve katalog sayfa numarasını belirtir listeyi teklifle beraber vereceklerdir

 


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI- DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-SATINALMA ŞEFLİĞİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI - DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ- İHALE ŞEFLİĞİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.