İHALE DETAY

Küçükbakkalköy Mahallesi 235 pafta, 1971 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın satış işi

Küçükbakkalköy Mahallesi 235 pafta, 1971 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın satış işi

ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

2886 DEVLET İHALE KANUNUNUN 36. VE DEVAMI MADDELERİNE  GÖRE TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR.

İŞİN ADI

ALANI VE VASFI

 (m2)

İMAR DURUMU

 MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT (TL )

İHALE KARAR

GÜN / SAATİ

DOSYA SATIŞ  

 BEDELİ

Ataşehir İlçesi, Küçükbakkalköy    Mahallesi 235 pafta, 1971 ada, 1 parsel sayılı taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36 ve Devamı  Maddelere göre 19.04.2018 Tarih 2018/451 Sayılı Belediye Encümen kararı ile  satış işlemi

7.276,00m2  Arsa

Küçükbakkalköy Mahallesi, 234 Pafta, 1971 Ada, 1 Parsel sayılı yer, 18/01/1994 – 19/03/2012 T.T.'li 1/1000 ölçekli Küçükbakkalköy mahallesi Uygulama Revizyon İmar planında, 1969-1991-1992-1970 Ada ve kapanan yolların tevhidi halinde plan notuna istinaden Avan Projeye göre uygulama yapılacak   Sağlık Tesis Alanında kalmakta iken; Toplu Konut İdaresi Başkanlığının 24.04.2015 Tarih ve 1776 Sayılı Oluru  ile Gecekondu Önleme Bölgesi ilan edilmiştir.

 

 

 

42.564.600,00

 

 

 

1.276.938,00

 

22.05.2018

 11:00

1.000,00-TL

 

 

İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek ihale dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

Gerçek Kişiler

1.Kanuni İkametgâh Belgesi.

2.Nüfus Cüzdan Sureti. (Vekâleten katılımda Vekilin Nüfus Cüzdan Sureti)

3.Noter Tasdikli İmza Beyannamesi.

4.Geçici Teminat Makbuzu veya Teminat Mektubu (süresi en az 60 gün olacak)

5.Şartname alındı makbuzu.

6.Ataşehir Belediyesinden ihale tarihinden 10 gün öncesine kadar herhangi bir borcu olmadığına dair alınmış belge.

7.Vekâleten Temsil edilmesi durumunda Noter Tasdikli Vekâletname ve Vekâlet edene ait İmza Beyannamesi.

 

 

 

Tüzel Kişilerden

1.Ticaret veya Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Faaliyet Belgesi.

2.Şirket yetkilisi olduğuna dair Noter Tasdikli İmza Sirküleri.

3.Geçici Teminat Makbuzu veya Teminat Mektubu (süresi en az 60 gün olacak)

4.Şartname alındı makbuzu.

5.Ataşehir Belediyesinden ihale tarihinden 10 gün öncesine kadar herhangi bir borcu olmadığına dair alınmış belge.

6.Vekâleten Temsil edilmesi durumunda Noter Tasdikli Vekâletname ve Vekâlet edene ait İmza Beyannamesi.

 

*İsteklilerin ihale saatinde yazılı teklif mektubu bir zarfa konulup, kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve kaşelenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

*Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler red olunarak hiç yapılmamış sayılır.

*Bu ihaleye ait dosya bedel karşılığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.

*İsteklilerin teklif zarflarını ihale saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığı’na (Belediye Encümeni’nin Başkanlığı’na) sunmaları gerekmektedir.

 

 

İLAN OLUNUR