İHALE DETAY

KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH.234 PAFTA, 1969 ADA, 6 PARSEL SAYILI TAŞINMAZ SATIŞI

KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH.234 PAFTA, 1969 ADA, 6 PARSEL SAYILI TAŞINMAZ SATIŞI

ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

2886 DEVLET İHALE KANUNUNUN 36. VE DEVAMI MADDELERİNE  GÖRE TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR.

İŞİN ADI

ALANI VE VASFI

 (m2)

İMAR DURUMU

 MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT (TL )

İHALE KARAR

GÜN / SAATİ

DOSYA SATIŞ  

 BEDELİ

Ataşehir İlçesi, Küçükbakkalköy    Mah.234 pafta, 1969 ada, 6 parsel sayılı taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36 ve Devamı  Maddelere göre 12.09.2017 Tarih 2017/585 Sayılı Belediye Encümen kararı ile  satış işlemi

1.443,00m2  Arsa

Küçükbakkalköy Mahallesi, 234 Pafta, 1969 Ada, 6 Parsel sayılı yer, 18/01/1994 – 19/03/2012 T.T.'li 1/1000 ölçekli Küçükbakkalköy mahallesi Uygulama Revizyon İmar planında, 1969-1991-1992-1970 Ada ve kapanan yolların tevhidi halinde pla n notuna istinaden Avan Projeye göre uygulama yapılacak   Sağlık Tesis Alanında kalmakta iken; Toplu Konut İdaresi Başkanlığının 24.04.2015 Tarih ve 1776 Sayılı Oluru  ile Gecekondu Önleme Bölgesi ilan edilmiştir.

 

 

 

7.936.500,00

 

 

 

238.095,00

 

05.10.2017

15:00

1.000,00-TL

  Gerçek Kişiler

 

1)Nüfus Cüzdanı Sureti (Vekâleten katılımda vekilin Nüfus Cüzdanı Sureti)

2)Kanuni İkametgâh Belgesi

3)Geçici Teminat makbuzu

4)İhale dosyası alındı makbuzu

5)Vergi Dairesinden,  SGK ve  Ataşehir Belediyesinden ihale tarihinden 5 gün öncesine kadar alınmış borcu yoktur yazısı  

6)Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname

 

 Tüzel Kişilerden

1)Şirket Yetkilisi olduğuna dair yetki belgesi ve Noter tasdikli imza sirküleri

2)Ticaret veya Sanayi Odasından ilan süresi içinde alınmış Ticaret sicil kaydı ve faaliyet belgesi

3)Geçici Teminat makbuzu

4)İhale dosyası alındı makbuzu

5)Vergi Dairesinden,  SGK ve Ataşehir Belediyesinden ihale tarihinden 5 gün öncesine kadar alınmış borcu yoktur yazısı  

6)Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname ve imza sirküleri

 

 

 

*İsteklilerin ihale saatinde yazılı teklif mektubu bir zarfa konulup, kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak Göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve kaşelenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka  teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

*Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler red olunarak hiç yapılmamış sayılır.

*Bu ihaleye ait dosya ihale gününden bir gün öncesine kadar yukarıda belirtilen bedel karşılığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.

*İsteklilerin teklif zarflarını ihale saatinde  Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir.

 

İLAN OLUNUR.