İHALE DETAY

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI, SİSTEM ODASI ORTAM İZLEME, SİSTEM ODASI YANGIN KAPISI, GALVANİZLİ POLİGAN DİREK VE SOLAR GÜNEŞ PANELİ SATIN ALIMI İŞİ

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI, SİSTEM ODASI ORTAM İZLEME, SİSTEM ODASI YANGIN KAPISI, GALVANİZLİ POLİGAN DİREK VE SOLAR GÜNEŞ PANELİ SATIN ALIMI İŞİ

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI, SİSTEM ODASI ORTAM İZLEME, SİSTEM ODASI YANGIN KAPISI, GALVANİZLİ POLİGAN DİREK VE SOLAR GÜNEŞ PANELİ SATIN ALINACAKTIR

ATAŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Kesintisiz Güç Kaynağı, sistem odası Ortam İzleme, Sistem odası Yangın Kapısı, Galvanizli Poligan Direk ve Solar Güneş Paneli alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2016/448654

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Barbaros Mah. Şebboy Sok. No: 4/A Batıataşehir ATAŞEHİR/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

:

2165705000 - 2166870797

c) Elektronik Posta Adresi

:

satinalma@atasehir.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI, SİSTEM ODASI ORTAM İZLEME ,SİSTEM ODASI YANGIN KAPISI, GALVANİZLİ POLİGAN DİREK VE SOLAR GÜNEŞ PANELİ. 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Ataşehir Belediye Başkanlığı -Bilgi İşlem Müdürlüğü'nün belirlediği yer.

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı gün itibariyle işe başlancak ve 15 iş günü içerisinde iş teslimi yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Barbaros Mah. Şebboy sok. No:4/A 7.KAT ihale odası Batıataşehir ATAŞEHİR/ İSTANBUL

b) Tarihi ve saati

:

23.11.2016 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:

*3FAZ GİRİŞ 3FAZ ÇIKIŞLI 60kVA KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI

*EN 62040–2 (EMC) standardına ve güvenlik maddelerini içeren EN 62040–1 standardına uygun olmalıdır.

*3 FAZ GİRİŞ 1 FAZ ÇIKIŞLI 30kVA KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI

*EN 62040–2 (EMC) standardına ve güvenlik maddelerini içeren EN 62040–1 standardına uygun olmalıdır.

*3FAZ GİRİŞ 1 FAZ ÇIKIŞLI 20kVA KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI

*EN 62040–2 (EMC) standardına ve güvenlik maddelerini içeren EN 62040–1 standardına uygun olmalıdır.

Ve Yüklenici firma bu belgeleri ihale teklif zarfında  sunmak zorundadır.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Yüklenici firma,Kesintisiz Güç Kaynaklarını gösteren katologları ve ayrıca  imalatına dahil tüm direklerin statik hesapları, tasarım yükleri, malzeme cinsi, kenar sayısı, sac kalınlığı, ve tepe genişliğini belirten evrakı  teklif zarfı içinde idareye sunacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ataşehir Belediye Başkanlığı- Destek Hizmetleri Müdürlüğü Satınalma Bürosu /EKAP adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ataşehir Belediye Başkanlığı -Destek Hizmetleri Müdürlüğü -İhale Şefliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.