İHALE DETAY

JENERATÖR SATIN ALIMI İŞİ

JENERATÖR SATIN ALIMI İŞİ

JENERATÖR SATIN ALINACAKTIR

ATAŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

JENERATÖR ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2017/80487

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Barbaros Mah. Şebboy Sok. No: 4/A Batıataşehir ATAŞEHİR/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

:

2165705000 - 2166870797

c) Elektronik Posta Adresi

:

satinalma@atasehir.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

JENERATÖR ALIMI - 4 KALEM MAL ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

33 KVA JENERATÖR İÇERENKÖY MAHALLESİ DEMET SK.NO:61/1 SANAT EĞİTİM MERKEZİ 55 KVA JENERATÖR YENİSAHRA MAHALLESİ AYDEMİR SK.NO:16 ATAMEM 150 KVA JENERATÖR KÜÇÜKBAKKALKÖY MAHALLESİ BAŞÖĞRETMEN CADDESİ MEŞE SK.NO:4 FİDAN KALPLER GÜNDÜZ BAKIM EVİ 220 KVA JENERATÖR KÜÇÜKBAKKALKÖY MAHALLESİ MERDİVENKÖY YOLU CAD.NO:70/1 EMEKLİ KÜLTÜR EVİ

c) Teslim tarihi

:

Teslim süresi, işe başlama tarihinden başlayarak malların Ataşehir ilçesi sınırları içinde İdarenin gösterdiği yerlere şartnamesine uygun olarak çalışır / kullanıma hazır vaziyette idareye teslimine kadar geçen süredir. Bu ihale konusu malın tamamı için teslim süresi 30 (Otuz) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

BARBAROS MAH.ŞEBBOY SK.NO:4/A ATAŞEHİR/İSTANBUL

b) Tarihi ve saati

:

14.03.2017 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Yüklenici Firmanın taahhüt ettiği jeneratörlerin İstanbul Anadolu yakasında en az 1 (bir) adet Yetkili servisi bulunacaktır.

Teslim edilen tüm jeneratörler, iki (2) yıl veya 1000 saat ( hangisi önce dolarsa)  garantili olacaktır.

Jeneratörlerde arıza olması durumunda Servis bildirimi yapıldıktan en fazla 2 (iki) saat içerisinde Yetkili Servis tarafından müdahale edilmelidir. 

 

 

 


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA ŞEFLİĞİ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE ŞEFLİĞİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.