İHALE DETAY

GÜNDÜZ BAKIM EVİ İÇİN MUHTELİF GIDA MALZEMESİ ALIMI

GÜNDÜZ BAKIM EVİ İÇİN MUHTELİF GIDA MALZEMESİ ALIMI

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

ATAŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÜNDÜZ BAKIM EVİ İÇİN MUHTELİF GIDA MALZEMESİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2018/77242

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Barbaros Mah. Şebboy Sok. No: 4/A Batıataşehir ATAŞEHİR/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

:

2165705000 - 2166870797

c) Elektronik Posta Adresi

:

satinalma@atasehir.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

121 KALEM GIDA MALZEMESİ ALIMI-(MAL ALIMI)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

FİDAN KALPLER GÜNDÜZ BAKIM EVİ

c) Teslim tarihi

:

Sözleşme imzalandıktan sonra işe başlanacaktır. İdarenin belirteceği zamanlarda peyder pey mal alımı yapılacaktır. İdare istediği malı, istediği miktarda ve istediği zaman almaya serbest olup, 31.12.2018 tarihinde iş bitirilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Barbaros Mah. Şebboy Sok.4/A Ataşehir/İSTANBUL

b) Tarihi ve saati

:

12.03.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekliler 7.5.6 maddesinde istenilen 11 adet numune ürünlere ait ve İdarenin istemiş olduğu Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan alınmış, sözleşme süresi boyunca süresi dolmamış, İşletme Kayıt, Yetki Belgelerinin asıllarını veya onaylı suretlerini ibraz etmek zorundadır. (İthal ürünlerde ithalatçı firmanın belgeleri aranacaktır.) Orjinal ambalajlardaki numunelerin üzerinde bulunan üretici bilgilerine ait İşletme Kayıt, İşletme Onay Belgesi ve Yetki belgesi olmayan belgeler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Numune ürünlere ait belgeler dışında sunulacak belgeler;

İstekli Yetkili Satıcı  ise ; Yetkili satıcı imalatçısına ait Yetki Belgesi ile birlikte ihale tarihi itibari ile geçerlilik süresi dolmamış İşletme Onay Belgelerini aşağıda  yazılı olan kısımlar için ayrı olacak şekilde eksiksiz getirmekle yükümlüdür.

İstekliler imalatçı ise kendilerine ait;

*Et Üreten İşletmeler

a)İşletme Tesisi

*Çiğ Süt ve Süt Ürünleri İşletmeleri

a)Süt işleme tesisi

İstekli ise ; Yetkili satıcı imalatçısına ait Yetki Belgesi ile birlikte ihale tarihi itibari ile geçerlilik süresi dolmamış İşletme Onay Belgelerini yukarıda  yazılı olan kısımlar için ayrı olacak şekilde eksiksiz getirmekle yükümlüdür.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İsteklinin getirmeyi taahhüt ettikleri; aşağıda belirtilen kalemlerden işletme kayıt belgesi ve yetki belgesi bulunan en küçük ebatlardaki orjinal ambalajlarda 1 er numuneyi ihale günü (12.03.2018) saat 10.00 'a kadar teslim etmeleri gerekmektedir.İstekli taahhüt ettiği markaları sözleşme süresi boyunca getirmekle yükümlüdür.

*Petibör Bisküvi

*Kırmızı Mercimek

*Toz Şeker

*Zeytinyağ 5lt

*Makarna Çeşitleri

*Bal (850 gr)

*Ayçiçek Yağ

*Sirke 500 ml

*Pilavlık Bulgur

*Pirinç Baldo

*Domates Salçası


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı T.C ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI-DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ- SATINALMA ŞEFLİĞİ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Barbaros Mah. Şebboy Sok.4/A Ataşehir/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.