İHALE DETAY

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALIMI İŞİ

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALIMI İŞİ

 

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

ATAŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AŞEVİ MUHTELİF GIDA MALZEMESİ MAL ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2017/593677

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Barbaros Mah. Şebboy Sok. No: 4/A Batıataşehir ATAŞEHİR/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

:

2165705000 - 2166870797

c) Elektronik Posta Adresi

:

satinalma@atasehir.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

2018 YILI AŞEVİ MUHTELİF GIDA MALZEMESİ MAL ALIMI ( 7 KISIM-120 KALEM) 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI AŞEVİNE TESLİM EDİLECEKTİR.

c) Teslim tarihi

:

REGAİP KANDİLİ SİMİT DAĞITIMI 22 MART 2018 SAAT 08:30 MİRAÇ KANDİLİ SİMİT DAĞITIMI 13 NİSAN 2018 SAAT 08:30 BERAT KANDİLİ SİMİT DAĞITIMI 30 NİSAN 2018 SAAT 08:30 KADİR GECESİ SİMİT DAĞITIMI 10 HAZİRAN 2018 SAAT 08:30 MEVLİT KANDİLİ SİMİT DAĞITIMI 19 KASIM 2018 SAAT 08:30 DA TESLİM EDİLECEKTİR. DİĞER TÜM MALZEMELER YÜKLENİCİ FİRMAYA 1 GÜN ÖNCEDEN BİLDİRELECEK VE EN GEÇ SABAH 08:30 DA İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

BARBAROS MAH. ŞEBBOY SOK. NO:4/A ATAŞEHİR/ İSTANBUL

b) Tarihi ve saati

:

20.12.2017 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1.KISIM ET VE TAVUK ÜRÜNLERİ

İstekli Yetkili Satıcı  ise ; Yetkili satıcı imalatçısına ait Yetki Belgesi ile birlikte ihale tarihi itibari ile geçerlilik süresi dolmamış İşletme Onay Belgelerini yukarıda  yazılı olan kısımlar için ayrı olacak şekilde eksiksiz getirmekle yükümlüdür.

İstekliler imalatçı ise kendilerine ait;

*Evcil Tırnaklı Hayvan Eti Üreten İşletmeler,

a)Kesimhane

b)Parçalama Tesisi

*Kanatlı Eti ve Tavşanımsı Eti Üreten İşletmeler

a)Kesimhane

b)Parçalama Tesisi

*Et Üreten İşletmeler

a)İşletme Tesisi

Hazırlanmış Et Karışımları Üreten İşletmeler

İstekli ise ; Yetkili satıcı imalatçısına ait Yetki Belgesi ile birlikte ihale tarihi itibari ile geçerlilik süresi dolmamış İşletme Onay Belgelerini yukarıda  yazılı olan kısımlar için ayrı olacak şekilde eksiksiz getirmekle yükümlüdür.

2.KISIM TATLI ÇEŞİTLERİ

İstekliler imalatçı ise kendilerine ait, yetkili satıcı ise imalatçısına ait Yetki Belgesi ile birlikte ihale tarihi itibari ile geçerlilik süresi dolmamış;

Unlu Mamüller Üretimi İşletme Kayıt Belgesi,

Pasta,börek, hamur ve sütlü tatlılar gibi her türlü pastacılık ürünleri üretimi İşletme Kayıt Belgesi'ni ibraz etmesi zorunludur.

3.KISIM KANDİL SİMİDİ

İstekliler imalatçı ise kendilerine ait, yetkili satıcı ise imalatçısına ait Yetki Belgesi ile birlikte ihale tarihi itibari ile geçerlilik süresi dolmamış;

Unlu Mamüller Üretimi İşletme Kayıt Belgesi,

Pasta,börek, hamur ve sütlü tatlılar gibi her türlü pastacılık ürünleri üretimi İşletme Kayıt Belgesi'ni ibraz etmesi zorunludur.

4.KISIM TAZİYE MALZEMELERİ 

İstekliler imalatçı ise kendilerine ait, yetkili satıcı ise imalatçısına ait Yetki Belgesi ile birlikte ihale tarihi itibari ile geçerlilik süresi dolmamış;

Unlu Mamüller Üretimi İşletme Kayıt Belgesi,

Pasta,börek, hamur ve sütlü tatlılar gibi her türlü pastacılık ürünleri üretimi İşletme Kayıt Belgesi'ni ibraz etmesi zorunludur.

Ayran için;

*Süt Ürünleri İşletme Onay Belgesi ve Yetki Belgesi

5.KISIM UNLU MAMÜLLER 

İstekliler imalatçı ise kendilerine ait, yetkili satıcı ise imalatçısına ait Yetki Belgesi ile birlikte ihale tarihi itibari ile geçerlilik süresi dolmamış;

Unlu Mamüller Üretimi İşletme Kayıt Belgesi,

6.KISIM MUHTELİF GIDA VE GIDA MALZEMESİ

İstekliler 7.5.6 maddesinde 6.kısım da istenilen  5 adet numune ürünlere ait Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nda alınmış, İşletme Kayıt ve Yetki Belgelerinin asıllarını veya noter tasdikli suretlerini ibraz etmek zorundadır.Orjinal ambalajlardaki numunelerin üzerinde bulunan üretici bilgilerine ait İşletme Kayıt Belgesi olmayan belgeler değerlendirme dışı bırakılacaktır.   

*İstekliye ait frigofirik kasa ruhsatı veya frigofirik kasalı araca ait kira sözleşmesinin aslı veya noter onaylı suretini teklif zarfıyla birlikte sunacaktır

7.KISIM SEBZE MEYVE 

İstekliler imalatçı ise kendilerine ait, yetkili satıcı ise imalatçısına ait Yetki Belgesi ile birlikte ihale tarihi itibari ile geçerlilik süresi dolmamış,

*Dondurulmuş gıda maddesi üretimi için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan alınmış "İşletme Kayıt Belgesi'ni" ibraz etmek zorundadır.

 

*İstekliye ait frigofirik kasa ruhsatı veya frigofirik kasalı araca ait kira sözleşmesinin aslı veya noter onaylı suretini teklif zarfıyla birlikte sunacaktır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

5.KISIM UNLU MAMÜLLER 

EKMEK 300 GR VE ROLL EKMEK DE ORJİNAL AMBALAJINDA  1 ER NUMUNE İHALE KOMİSYONUNA SUNULACAKTIR.

6.KISIM

PİRİNÇ,SIVIYAĞ,SALÇA,MAKARNA,BULGURLARDAN İDAREMİZE SÖZLEŞME SÜRESİ BOYUNCA TAAHHÜD EDECEĞİ MARKALARA AİT ÜRÜNLERİN EN KÜÇÜK AMBALAJINDA  1 ER NUMUNE İHALE KOMİSYONUNA SUNULACAKTIR.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

1.KISIM; Her türlü et ve et ürünleri işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

2.KISIM,3.KISIM,4.KISIM, 5.KISIM ve 6.KISIMLAR ; Her türlü gıda satış işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

7.KISIM; Her türlü sebze meyve işi benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI -DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ- SATINALMA ŞEFLİĞİ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI-DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-İHALE ŞEFLİĞİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.