İHALE DETAY

ET VE ET ÜRÜNLERİ SATIN ALIMI İŞİ

ET VE ET ÜRÜNLERİ SATIN ALIMI İŞİ

Formun Üstü

ET VE ET ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

T.C. ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğü

ET ve ET ÜRÜNLERİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2011/89368

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Küçükbakkalköy M. Kayışdağı Cd.No143/A ATAŞEHİR İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

:

2165705000 - 2165777713

c) Elektronik Posta Adresi

:

satinalma@atasehir.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

T.C. Ataşehir Belediye Başkanlığı Yemekhanesi

c) Teslim tarihleri

:

İdare ile Yüklenici Firma arasında sözleşme imzalandığı tarihten itibaren mal alımına başlanacaktır. idarenin belirteceği zamanalarda peyder pey mal alımı yapılacaktır. İdare istediği malı, istediği miktarda ve istediği zaman almaya serbest olup 31/12/2011 tarihinde iş bitirilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

İhale Komisyonu Toplantı Odası; Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. No:143 Ataşehir/İSTANBUL

b) Tarihi ve saati

:

11.07.2011 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

·         İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı,

·         Veteriner Hekimler Birliğinden alınmış Çalışma İzin Belgesi,

·         İsteklinin veteriner hekim ile yapmış olduğu sözleşmenin noter tasdikli sureti ve  sözleşme yapılan veteriner hekime ait diplomanın noter tasdikli sureti.

·         Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının Kırmızı Et Parçalama ve Soğuk Depo Tesisi Çalışma İzin Belgesi.

·         Tarım ve Köyişleri Bakanlığından alınmış Gıda Üretim Sertifikası Belgesi. (İhaleye çıkarılan her ürün için ayrı ayrı verilecektir.)

·         Tarım ve Köyişleri Bakanlığından alınmış Gıda Sicil Sertifikası.
 


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve Teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Benzer iş olarak, kamu veya özel sektörde tek bir sözleşmeye dayalı et ve et ürünleri satışı konusunda gerçekleştirilen işler kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Satınalma Bürosu; Küçükbakkalköy Mah.Kayışdağı Cad. No:143 ATAŞEHİR/İSTANBUL adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İhale Komisyon Bürosu; Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. No:143 Ataşehir/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Formun Altı