İHALE DETAY

Ataşehir İlçesi, Küçükbakkalköy Mahallesi 245-246 Pafta, 3374 Ada, 1 Parsel Sayılı taşınmaz satışı

Ataşehir İlçesi, Küçükbakkalköy Mahallesi 245-246 Pafta, 3374 Ada, 1 Parsel Sayılı taşınmaz satışı

ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 36. VE DEVAMI MADDELERİNE GÖRE DAİRELER SATILACAKTIR.

İŞİN ADI

BİNA ARSA ALANI

ADRES BİLGİSİ

Ataşehir İlçesi, Küçükbakkalköy Mahallesi 245-246 Pafta, 3374 Ada, 1 Parsel Sayılı taşınmazda Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Dairelerin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. ve devamı Maddelerine göre 12 Adet Daire Satış İşlemi.

57.755,73m2

Atatürk Mahallesi, Fazılpaşa Sokak No:13 Ataşehir/İSTANBUL

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 36. MADDESİ KAPSAMINDA SATIŞI YAPILACAK ON ADET DAİRENİN NİTELİKLERİ

 

Sıra No

Arsa Payı

Blok No

Kat No

Bağımsız Bölüm

No

İnşaat Türü/

İnşaat Sınıfı

Kullanım Şekli

Muhammen Bedel

Geçici Teminat Bedeli (TL)

Dosya Satış Bedeli (TL)

İhale Gün

Ve Saat

1

893500/1195081500

C1

23

143

Betonarme Karkas Binaları/1.Sınıf İnşaatlar

Mesken

 

540.000,00-TL

16.200,00-TL

500,00-TL

07.12.2017

11:00

2

893500/1195081500

C1

24

144

Betonarme Karkas Binaları/1.Sınıf İnşaatlar

Mesken

 

540.000,00-TL

16.200,00-TL

500,00-TL

07.12.2017

11:30

3

893500/1195081500

C1

24

149

Betonarme Karkas Binaları/1.Sınıf İnşaatlar

Mesken

 

540.000,00-TL

16.200,00-TL

500,00-TL

07.12.2017

12:00

4

893500/1195081500

C1

25

150

Betonarme Karkas Binaları/1. Sınıf İnşaatlar

Mesken

540.000,00-TL

16.200,00-TL

500,00-TL

07.12.2017

12:30

5

893500/1195081500

C1

25

155

Betonarme Karkas Binaları/1.Sınıf İnşaatlar

Mesken

 

540.000,00-TL

16.200,00-TL

500,00-TL

07.12.2017

13:00

6

893500/1195081500

C1

26

156

Betonarme Karkas Binaları/1.Sınıf İnşaatlar

Mesken

 

540.000,00-TL

16.200,00-TL

500,00-TL

07.12.2017

13:30

7

893500/1195081500

C1

26

161

Betonarme Karkas Binaları/1.Sınıf İnşaatlar

Mesken

 

540.000,00-TL

16.200,00-TL

500,00-TL

07.12.2017

14:00

8

893500/1195081500

C1

27

162

Betonarme Karkas Binaları/1.Sınıf İnşaatlar

Mesken

 

540.000,00-TL

16.200,00-TL

500,00-TL

07.12.2017

14:30

9

893500/1195081500

C1

27

167

Betonarme Karkas Binaları/1.Sınıf İnşaatlar

Mesken

540.000,00-TL

16.200,00-TL

500,00-TL

07.12.2017

15:00

10

893500/1195081500

C1

28

168

Betonarme Karkas Binaları/1.Sınıf İnşaatlar

Mesken

540.000,00-TL

16.200,00-TL

500,00-TL

07.12.2017

15:30

11

774600/1195081500

C1

18

110

Betonarme Karkas Binaları/1.Sınıf İnşaatlar

Mesken

550.000,00-TL

16.500,00-TL

500,00-TL

07.12.2017

16:00

12

774600/1195081500

C1

18

111

Betonarme Karkas Binaları/1.Sınıf İnşaatlar

Mesken

550.000,00-TL

16.500,00-TL

500,00-TL

07.12.2017

16:30

                         

 

İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek ihale dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

Gerçek Kişiler

1.Kanuni İkametgâh Belgesi.

2.Nüfus Cüzdan Sureti. (Vekâleten katılımda Vekilin Nüfus Cüzdan Sureti)

3.Noter Tasdikli İmza Beyannamesi.

4.Geçici Teminat Makbuzu veya Teminat Mektubu (süresi en az 60 gün olacak)

5.Şartname alındı makbuzu.

6.Ataşehir Belediyesinden ihale tarihinden 10 gün öncesine kadar herhangi bir borcu olmadığına dair alınmış belge.

7.Vekâleten Temsil edilmesi durumunda Noter Tasdikli Vekâletname ve Vekâlet edene ait İmza Beyannamesi.

Tüzel Kişilerden

1.Ticaret veya Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Faaliyet Belgesi.

2.Şirket yetkilisi olduğuna dair Noter Tasdikli İmza Sirküleri.

3.Geçici Teminat Makbuzu veya Teminat Mektubu (süresi en az 60 gün olacak)

4.Şartname alındı makbuzu.

5.Ataşehir Belediyesinden ihale tarihinden 10 gün öncesine kadar herhangi bir borcu olmadığına dair alınmış belge.

6.Vekâleten Temsil edilmesi durumunda Noter Tasdikli Vekâletname ve Vekâlet edene ait İmza Beyannamesi.

*İsteklilerin ihale saatinde yazılı teklif mektubu bir zarfa konulup, kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak Göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve kaşelenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

*Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler red olunarak hiç yapılmamış sayılır.

*Bu ihaleye ait dosya bedel karşılığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.

*İsteklilerin teklif zarflarını ihale saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığı’na (Belediye Encümeni’nin Başkanlığı’na) sunmaları gerekmektedir.

 

İLAN OLUNUR