İHALE DETAY

Ataşehir İlçesi, Kayışdağı Mah. 229 pafta, 1791 ada, 9 parsel sayılı taşınmaz

Ataşehir İlçesi, Kayışdağı Mah. 229 pafta, 1791 ada, 9 parsel sayılı taşınmaz

ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

2886 DEVLET İHALE KANUNUNUN 36. VE DEVAMI MADDELERİNE  GÖRE TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR.

İŞİN ADI

ALANI VE VASFI

 (m2)

İMAR DURUMU

KDV DAHİL MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT (TL )

İHALE KARAR

GÜN / SAATİ

DOSYA SATIŞ  

 BEDELİ

Ataşehir İlçesi, Kayışdağı   Mah. 229 pafta, 1791 ada,  9 parsel sayılı taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36 ve Devamı  Maddelere göre 17.08.2017 Tarih 2017/549 Sayılı Belediye Encümen kararı ile  satış işlemi

494,34m2 Arsa

22.02.2011 – 17.01.2012 – 09.04.2012 – 21.07.2014 T.T.'li 1/1000 ölçekli Kayışdağı ve İnönü Mah. Revizyon Uygulama İmar Planında Bina Yüksekliği NOT, Ön Bahçe MİN: 5M, Yan Bahçe MİN: 3M, Arka Bahçe MİN: 3M, İnşaat Nizamı Ayrık, Kat Alanı Kat Sayısı MAKS. KASK. 1.70, İmar Planında Konut Alanında kalmaktadır.

 

 

1.853.775,00-TL

 

 

55.614,00-TL

 

19.09.2017

  11.00

 

1.000,00-TL

  Gerçek Kişiler

 

1)Nüfus Cüzdanı Sureti (Vekâleten katılımda vekilin Nüfus Cüzdanı Sureti)

2)Kanuni İkametgâh Belgesi

3)Geçici Teminat makbuzu

4)İhale dosyası alındı makbuzu

5)Vergi Dairesinden,  SGK ve Belediyeden ihale tarihinden 5 gün öncesine kadar alınmış borcu yoktur yazısı  

6)Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname

 

 Tüzel Kişilerden

1)Şirket Yetkilisi olduğuna dair yetki belgesi ve Noter tasdikli imza sirküleri

2)Ticaret veya Sanayi Odasından ilan süresi içinde alınmış Ticaret sicil kaydı ve faaliyet belgesi

3)Geçici Teminat makbuzu

4)İhale dosyası alındı makbuzu

5)Vergi Dairesinden,  SGK ve Belediyeden ihale tarihinden 5 gün öncesine kadar alınmış borcu yoktur yazısı  

6)Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname ve imza sirküleri

 

*İsteklilerin ihale saatinde yazılı teklif mektubu bir zarfa konulup, kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak Göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve kaşelenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka  teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

*Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler red olunarak hiç yapılmamış sayılır.

*Bu ihaleye ait dosya ihale gününden bir gün öncesine kadar yukarıda belirtilen bedel karşılığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.

*İsteklilerin teklif zarflarını ihale saatinde  Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir.