İHALE DETAY

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 36.VE DEVAMI MADDELERİNE GÖRE TAŞINMAZ MAL SATIMI

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 36.VE DEVAMI MADDELERİNE GÖRE TAŞINMAZ MAL SATIMI

ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 36.VE DEVAMI MADDELERİNE GÖRE TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR.

İŞİN ADI

BİNA ARSA ALANI

ADRES BİLGİSİ

Ataşehir İlçesi, Küçükbakkalköy Mahallesi 245-246 Pafta, 3374 Ada, 1 Parsel Sayılı taşınmazda Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Aşağıda Nitelikleri Belirtilen Taşınmaz Mal 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. ve devamı Maddelerine göre Satışı

57.755,73m2

Atatürk Mahallesi, Fazılpaşa Sokak No:13 Ataşehir/İSTANBUL

 

Arsa Payı

Blok No

Kat

No

Bağımsız Bölüm No

İnşaat Türü/

İnşaat Sınıfı

 

Muhammen Bedel

Geçici Teminat Bedeli (TL)

Dosya Satış Bedeli (TL)

İhale Gün

Ve Saat

893500/1195081500

C1

30

185

Betonarme Karkas Binaları/1.Sınıf İnşaatlar

Mesken

550.000,00-TL

16.500,00-TL

500,00-TL

29.08.2019

11:00

                       

İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek ihale dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

Gerçek Kişiler

1. Kanuni İkametgâh Belgesi.

2. Nüfus Cüzdan Sureti. (Vekâleten katılımda Vekilin Nüfus Cüzdan Sureti)

3. Noter Tasdikli İmza Beyannamesi.

4. Geçici Teminat Makbuzu veya Teminat Mektubu (süresi en az 60 gün olacak)

5. Şartname alındı makbuzu.

6. Kamu ihalelerine katılımlarına yasaklı olmadıklarına dair beyan.

7. Ataşehir Belediyesinden ihale tarihinden 10 gün öncesine kadar herhangi bir borcu olmadığına dair alınmış belge.

8. Vekâleten Temsil edilmesi durumunda Noter Tasdikli Vekâletname ve Vekâlet edene ait İmza Beyannamesi.

 

Tüzel Kişilerden

1. Ticaret veya Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Faaliyet Belgesi.

2. Şirket yetkilisi olduğuna dair Noter Tasdikli İmza Sirküleri.

3. Geçici Teminat Makbuzu veya Teminat Mektubu (süresi en az 60 gün olacak)

4. Şartname alındı makbuzu.

5. Kamu ihalelerine katılımlarına yasaklı olmadıklarına dair beyan

6. Ataşehir Belediyesinden ihale tarihinden 10 gün öncesine kadar herhangi bir borcu olmadığına dair alınmış belge.

7.Vekâleten Temsil edilmesi durumunda Noter Tasdikli Vekâletname ve Vekâlet edene ait İmza Beyannamesi.

 

*İsteklilerin ihale saatinde yazılı teklif mektubu bir zarfa konulup, kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak Göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve kaşelenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

*Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,  teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler red olunarak hiç yapılmamış sayılır.

*Bu ihaleye ait dosya bedel karşılığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.

*İsteklilerin teklif zarflarını ihale saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığı’na (Belediye Encümeni’nin Başkanlığı’na) sunmaları gerekmektedir.

 

İLAN OLUNUR.