İHALE DETAY

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU KAPSAMINDA DAİRE SATIŞI

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU KAPSAMINDA DAİRE SATIŞI

ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 36. VE DEVAMI MADDELERİNE GÖRE DAİRELER SATILACAKTIR.

İŞİN ADI

BİNA ARSA ALANI (M2)

ADRES BİLGİSİ

Ataşehir İlçesi, Küçükbakkalköy Mahallesi 245-246 Pafta, 3374 Ada, 1 Parsel Sayılı  taşınmazda Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Dairelerin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. ve devamı Maddelerine göre 8  Adet Daire Satış İşlemi.

57.755,73m2

Atatürk  Mahallesi,Fazılpaşa Sokak No:13 Ataşehir/İSTANBUL

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 36. MADDESİ KAPSAMINDA SATIŞI YAPILACAK ON ADET DAİRENİN NİTELİKLERİ

 

Sıra No

Arsa Payı

Blok No

Kat No

Bağımsız Bölüm

No

İnşaat Türü/

İnşaat Sınıfı

Kullanım Şekli

Muhammen Bedel

Geçici Teminat Bedeli (TL)

Dosya Satış Bedeli (TL)

İhale Gün

Ve Saat

1

774600/119508150

C1

23

140

Betonarme Karkas Binaları/1.Sınıf İnşaatlar

Mesken

 

550.000,00-TL

16.500,00-TL

500,00-TL

07.11.2017

11:00

2

774600/119508150

C1

23

141

Betonarme Karkas Binaları/1.Sınıf İnşaatlar

Mesken

 

550.000,00-TL

16.500,00-TL

500,00-TL

07.11.2017

11:30

3

774600/119508150

C1

24

146

Betonarme Karkas Binaları/1.Sınıf İnşaatlar

Mesken

 

550.000,00-TL

16.500,00-TL

500,00-TL

 

07.11.2017

12:00

4

774600/119508150

C1

24

147

Betonarme Karkas Binaları/1.Sınıf İnşaatlar

Mesken

 

550.000,00-TL

16.500,00-TL

500,00-TL

 

07.11.2017

13:00

 

5

774600/119508150

C1

25

152

Betonarme Karkas Binaları/1.Sınıf İnşaatlar

Mesken

 

550.000,00-TL

16.500,00-TL

500,00-TL

 

07.11.2017

13:30

6

774600/119508150

C1

25

153

Betonarme Karkas Binaları/1.Sınıf İnşaatlar

Mesken

 

550.000,00-TL

16.500,00-TL

500,00-TL

 

07.11.2017

14:00

7

774600/119508150

C1

26

158

Betonarme Karkas Binaları/1.Sınıf İnşaatlar

Mesken

 

550.000,00-TL

16.500,00-TL

500,00-TL

 

07.11.2017

14:30

8

774600/119508150

C1

26

159

Betonarme Karkas Binaları/1.Sınıf İnşaatlar

Mesken

 

550.000,00-TL

16.500,00-TL

500,00-TL

 

07.11.2017

15:00

                         

 

 

 

İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek ihale dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

 

Gerçek Kişiler

1.Nüfus Cüzdanı Sureti (Vekâleten katılımda vekilin Nüfus Cüzdanı Sureti)

2.Kanuni İkametgâh Belgesi

3.Geçici Teminat makbuzu

4.İhale dosyası alındı makbuzu

5.Vergi Dairesinden, SGK ve Ataşehir Belediyesinden ihale tarihinden 5 gün öncesine kadar alınmış borcu yoktur yazısı

6.Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname

Tüzel Kişilerden  436140/512568000

1.Şirket Yetkilisi olduğuna dair yetki belgesi ve Noter tasdikli imza sirküleri

2.Ticaret veya Sanayi Odasından ilan süresi içinde alınmış Ticaret sicil kaydı ve faaliyet belgesi

3.Geçici Teminat makbuzu

4.İhale dosyası alındı makbuzu

5.Vergi Dairesinden, SGK ve Ataşehir Belediyesinden ihale tarihinden 5 gün öncesine kadar alınmış borcu yoktur yazısı

6.Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname ve imza sirküleri

*İsteklilerin ihale saatinde yazılı teklif mektubu bir zarfa konulup, kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak Göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve kaşelenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

*Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler red olunarak hiç yapılmamış sayılır.

*Bu ihaleye ait dosya ihale gününden bir gün öncesine kadar yukarıda belirtilen bedel karşılığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.

*İsteklilerin teklif zarflarını ihale saatinde Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir.

 

İLAN OLUNUR