İHALE DETAY

2018 YILI YOL BAKIM VE ONARIM ŞEFLİĞİMİZCE KULLANILMAK ÜZERE ÇEŞİTLİ HIRDAVAT MALZEMELERİ ALIM İŞİ

2018 YILI YOL BAKIM VE ONARIM ŞEFLİĞİMİZCE KULLANILMAK ÜZERE ÇEŞİTLİ HIRDAVAT MALZEMELERİ ALIM İŞİ

2018 YILI YOL BAKIM VE ONARIM ŞEFLİĞİMİZCE KULLANILMAK ÜZERE ÇEŞİTLİ HIRDAVAT MALZEMELERİ ALIM İŞİ

ATAŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

2018 Yılı Yol Bakım ve Onarım Şefliğimizce Kullanılmak Üzere Çeşitli Hırdavat Malzemeleri Alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası  :2018/215644

1-İdarenin

a) Adresi : BARBAROS MAH. ŞEBBOY SOK. NO:4A 34746 ATAŞEHİR/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası:    2165705000 - 2166870775

c) Elektronik Posta Adresi :  fenisleri@atasehir.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :   https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :             

319 Kalem Hırdavat Malzemesi Alım İşi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri   : Ataşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Yol Bakım ve Onarım Şefliği

c) Teslim tarihi :  Sözleşmenin imzalanmasıyla işe başanacak olup; işe başlama tarihinden itibaren 60 takvim günü içerisinde yüklenici peyderpey teslimi gerçekleştirecektir. Yükleniciye peyderpey siparişi çekilen malzemeler sipariş yazısının fax veya telefon ile tebliğinden itibaren 5 gün içerisinde teslimi gerçekleştirilecektir.

 

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer :              Ataşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosu Barbaros Mah. Şebboy Sok. No:4A 34746 Ataşehir / İSTANBUL

b) Tarihi ve saati:              30.05.2018 - 10:00

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ataşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Barbaros Mah. Şebboy Sok. No:4A 34746 Ataşehir / İSTANBUL adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ataşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosu Barbaros Mah. Şebboy Sok. No:4A 34746 Ataşehir / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.