ADRES
Barbaros Mah. Şebboy Sok. No:4A
Pk: 34746 Ataşehir - İstanbul

TELEFON
+90 216 570 50 00

E-POSTA
info@atasehir.bel.tr

İHALE DETAY

DİJİTAL EKRANLAR, VİDEO WALL ,PROJEKSİYON CİHAZI SATIN ALIMI İŞİ

DİJİTAL EKRANLAR, VİDEO WALL ,PROJEKSİYON CİHAZI SATIN ALIMI İŞİ

Formun Üstü
DİJİTAL EKRANLAR, VİDEO WALL ,PROJEKSİYON CİHAZI SATIN ALINACAKTIR
ATAŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

TOPLANTI ODALARI VE KONFERANS SALONU İÇİN DİJİTAL EKRANLAR, VİDEO WALL ,PROJEKSİYON CİHAZI ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası
:
2012/173750
 
1-İdarenin
a) Adresi
:
Küçükbakkalköy M. Kayışdağı Cd.No143/A İçerenköy ATAŞEHİR/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası
:
2165705000 - 2165777713
c) Elektronik Posta Adresi
:
satinalma@atasehir.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
:
İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri
:
Ataşehir Belediye Başkanlığı ( Barbaros Mah. Şebbol Sok. Batı Ataşehir/ İSTANBUL )
c) Teslim tarihleri
:
Mal 15 gün içerisinde teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
:
Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. No:143/A Ataşehir/ İSTANBUL
b) Tarihi ve saati
:
10.12.2012 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekli firma teklif ettiği cihazlar, ürünler, malzemeler için satmaya kurmaya yerinde bakım/ onarım yapmaya yetkili olduğuna dair üretici firma yada dağıtıcı firmadan almış olduğu belgeleri teklif ettiği zarfla beraber idareye sunmak zorundadır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını teklifleri ekinde vereceklerdir.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir;
a) Aday veya istekli adına düzenlenen sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen kapasite raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi,
d) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
e) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
İsteklinin imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden en az birini tam olarak sunarak tevsik etmek zorundadır.

 
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Yüklenici firmadan kaynaklanan nedenlerle teslim edilen malzelerde 2 yıl boyunca çıkacak olan her türlü hataların  bakımı, onarımı ve montajından   yüklenici firma sorumludur. Bu konuyla ilgili olarak teknik şartnamenin 10. maddesindeki hükümler geçerlidir.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Yüklenici firma teklif edecekleri malzemelerin özelliklerini gösteren kataloglarını teklifleriyle beraber idareye sunmak zorundadırlar.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü- Satınalma Bürosu adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI- İhale Bürosu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Formun Altı
 

Okumak Yeniden Doğmaktır | Ataşehir Belediyesi

ADRES
Barbaros Mah. Şebboy Sok. No:4A
Pk: 34746 Ataşehir - İstanbul

TELEFON
+90 216 570 50 00

E-POSTA
info@atasehir.bel.tr

Okumak yeniden doğmaktır

12.7.2013

Kadınlar… Her zaman bir yanları eksik bırakılanlar. Toplumda ikinci sınıf olarak görülen, “eksik etek” “deli baş” gibi daha birçok tanımlamayla yaşamda söz sahibi olunması istenmeyenler. Bu hor görme hatta yok sayma aslında anne karnında başlayan, daha sonra yaşamın tüm hücrelerine nüfuz eden bir durum. Giyeceğiniz elbisenin renginden, oynayacağınız oyunlara ve oyuncaklara, yapacağınız mesleğe, nasıl davranacağınıza… Bunların hepsine sizin adınıza karar veriliyor. Size sadece bu rolü oynamak kalıyor. Ama artık kadınlar kendi adlarına biçilmiş ve tasarlanmış bu toplumsal cinsiyet rolünü oynamak istemiyor. Hayat sahnesinde yönetmende, senaristte, kostümcümde, oyuncuda kendileri olmak istiyor.İşte bu hayat sahnesinde rolü başkaları tarafından belirlenen ama her şeye rağmen yaşamın içinde olan bir kadının hikâyesini anlatacağım. Gülkız Yılmaz 64 yaşında, emekli, evli ve beş çocuk annesi. 40 yıldır İstanbul’da yaşıyor. 62 yaşında okuma ve yazma öğrenen Gülkız Yılmaz, “Okumak yeniden doğmakmış” diyerek hayatını okuma ve yazma bilmeden ve öğrendikten sonra diye iki kısma ayırıyor.

İstanbul’a 16 yaşında ayak basan Gülkız Yılmaz’a kulak verelim, hikâyesini ondan dinleyelim. “Okumayı ve yazmayı öğrenmeyi çok istiyordum. Annem de okumamı çok istiyordu. Ama babam istemedi. Okusaydım gazeteci olmak isterdim. 16 yaşında evlenip, memleketim Sivas’tan gurbet olarak gördüğümüz İstanbul’a geldik. Yol bilmem iz bilmem. İlk zamanlar çok zorlandım. Okumam ve yazmam olmadığı için ne yapacağımı nereye gideceğimi bulmakta zorlanıyordum. Çevremdeki kişilere hiçbir şey soramıyordum. Çünkü çekiniyordum. Kendime güvenim yoktu. Gözlerimin ışığı var fakat o ışık bana yol göstermiyordu.Bütün olumsuzluklara rağmen kendimi eve kapatmadım. Hayatın içinde olmak için çalışmaya başladım. Ama çalıştığım otellerde diplomam olmadığı için bir söz hakkına sahip değildim. Senin diploman bile yok diyerek beni hep dışladılar. Çocuklarım okula başladığı zaman dünyalar benim olmuştu. Ama onlara da yardımcı olamadım. Veli toplantıları sonrası büyük bir üzüntü yaşıyordum. 62 yıllık yaşamımda hep bir şeyler eksikti. İki yıl önce Ataşehir Belediyesi 30 Ağustos Ataevi’ne gelmem ile her şey değişti. Okuma ve yazma kursu sonucunda hayalime kavuştum. Yeniden doğdum. Kendime güvenim geldi. Kalemi elime ilk aldığımda harfleri yazmaya başladığımda ağladım. Tarif edilemez bir duygu. Çocuklarımla yaşayamadıklarımı artık torunlarımla yaşıyorum. Öğrenmenin yaşı yok. Herkesi kurslara davet ediyorum. Bize bu imkânı sunduğu için Ataşehir Belediyesi’ne ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum.”

Yazı & Fotoğraflar: Seyhan KALKAN

Ataşehir’de Yaşam, hayatın içinden hikayelerle, Ataşehirli olmanın farkını anlatarak devam edecek. Sizin de anlatacaklarınız varsa, hikayemvar@atasehir.bel.tr adresine mail atarak size ulaşmamızı sağlayabilirsiniz.

Ataevleri hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.